App Trànsit

Generalitat de Catalunya

Cars & Vehicles

0


Install

Add to Wish List

Share

Scanned By Norton.

Details

Published by: Generalitat de Catalunya

Genres: Cars & Vehicles

Release Date: Wednesday, December 2, 2020

Version: 1.2.0

Approximate Size: 19 MB

Late Update: Wednesday, December 2, 2020

Description

L’ App Mapa Continu de Trànsit del Servei Català de Trànsit permet consultar l'estat del trànsit en temps real incorporant les incidències viàries de l’Ajuntament de Barcelona, de la Dirección General de Tráfico en les zones limítrofes i del Govern d’Andorra. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona i el Govern d’Andorra també es poden consultar les seves càmeres. També permet la realització dels tràmits de trànsit com: - Consulta dels meus expedients - Identificació de conductor/a - Pagament de sancions - Presentació d'al·legacions del procediment sancionador de trànsit Els objectius són: - Facilitar l'accés del ciutadà als serveis del SCT des un mitjà mòbil. - Mitjançant l'ús de codis QR permetre al ciutadà realitzar els seus tràmits relacionats amb els expedients sancionadors de trànsit. - Donar una visió mòbil del Mapa Continu de Trànsit - Contribuir a la millora de la seguretat viària i evitar distraccions. - Aprofitar l’impacte de les noves tecnologies a favor de la mobilitat segura. Les principals funcionalitats del MCT son: - Nivells de servei - Retencions - Trams d'obres - Trams amb cons - Consulta de càmeres - Consulta de panells de missatge variable - Nom de carreteres - Consulta de les restriccions del transport de mercaderies - Consulta de la xarxa d’itineraris de mercaderies perilloses, XIMP The App traffic map of the Catalan Traffic Service allows you to see the traffic in real time to road accidents incorporating the Barcelona City Council, the General Directorate of Traffic in border areas and the Government of Andorra. In the case of the City Council and the Government of Andorra also be consulted their cameras. It also allows the transit of practices such as: - Read my files - Identification of driver / a - Payment of fines - Presentation of allegations of disciplinary proceedings traffic The objectives are: - Facilitate access of citizens to the services of a mobile medium SCT December. - By using QR codes allow citizens realize their disciplinary procedures related to traffic. - Provide an overview of mobile traffic map - Contribute to the improvement of road safety and avoid distractions. - Harnessing the impact of new technologies in favor of safe mobility. The main features of the MCT are: - Levels of Service - Deductions - Sections of works - Sections with cones - Read cameras - Query variable message panels - Name of roads - Check the restrictions freight - Check the network routes of dangerous goods, XIMP

Features

None yet

Ratings & Reviews

0.0

0

5
4
3
2
1

More by Generalitat de Catalunya: Show All+

More in Cars & Vehicles: Show All+